“Là người Phật tử, tôi biết được một sự thật là tiền tài, quyền lực, địa vị, danh vọng không…

“Là người Phật tử, tôi biết được một sự thật là tiền tài, quyền lực, địa vị, danh vọng không thể che chở cho con mình mỗi khi gặp tai họa mà chỉ có phước đức, công đức mới là chiếc áo giáp vô hình chắc chắn khiến cho con mình có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở trong cuộc đời.”

1 thought on ““Là người Phật tử, tôi biết được một sự thật là tiền tài, quyền lực, địa vị, danh vọng không…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *